Lieveren 1961 – wie woonde waar?

In deze presentatie een opsomming van de inwoners van Lieveren in 1961. Dit jaar is gekozen omdat ik toe 10 jaar was en me nog redelijk veel namen van de toenmalige inwoners dacht te kunnen herinneren. Dat is dit jaar, 2021, dus 60 jaar geleden!

Zoektocht

Met behulp van verschillende bronnen en mensen uit het oude Lieveren (waarvoor dank!) heb ik geprobeerd deze lijst zo compleet mogelijk te maken. Dat is echter niet helemaal gelukt. Per woonadres worden de namen van de personen, die er woonden, gegeven. Deze bestaan uit de roepnaam, de achternaam en tussen haakjes de leeftijd in 1961 en soms een bijnaam. Daarachter staat in veel gevallen bij de hoofdbewoner nog het beroep.

Wijziging huisnummering

Als basis van de lijst zijn de woonadressen gebruikt. Deze adressen zijn echter in de voorbije 60 jaar gewijzigd. Op 1 juni 1979 kregen alle wegen in Lieveren officiële straatnamen, die ook door het kadaster worden gebruikt. De sinds die tijd in Lieveren voorkomende straatnamen zijn van noord naar zuid: Zwarteweg, Achter ’t Bos, Noordesch, Noordveldweg, Centrum, Zuidesch, Achter de Hor, Nijlandseweg, De Drift, Palderseweg, Veenkampen en Oostervoortseweg. Voor iedere weg begint de nummering van de woonadressen met het nummer 1.

In de lijst staan de woonadressen in volgorde van de hiervoor genoemde wegen en per weg in volgorde van oplopend huisnummer. Achter ieder ‘nieuw’ woonadres wordt ook het oude adres, bestaande uit ‘Lieveren’ met daarachter het huisnummer in 1961 gegeven.

Onzekere of ontbrekende gegevens

Zoals gezegd is de lijst niet compleet. Van sommige personen was niet zeker of deze in 1961 nog op het betreffende adres woonden. Dit wordt aangegeven met een ‘?’ voor de naam. Ook kan het zijn dat er personen ontbreken. Als de leeftijd onzeker of onbekend was, dan wordt dat ook aangeduid met een ‘?’.

Correcties of aanvullingen graag melden via de contactpagina of met Messenger-bericht op facebook!

De inwoners van Lieveren in 1961

Eerst een overzicht van alle wegen met de locaties van woningen in 1961.

Zwarteweg en Achter ’t Bos

Noordesch

Noordveldweg

Centrum

Achter de Hor en Palderseweg

Zuidesch en De Drift

Nijlandseweg en Veenkampen

Oostervoortseweg

Woningen en inwoners

In 1961 had Lieveren 75 woningen waarvan 5 niet (meer) permanent bewoond waren. Daarnaast stonden er in deze periode twee salonwagens in Lieveren op de erven van Lieveren 12 (nu Zuidesch 1) en Lieveren 42 (nu Nijlandseweg 4). Deze werden bewoond door families, waarvan de kostwinner betrokken was bij de ruilverkavelingswerken, die in de omgeving plaatsvonden. Volgens de bewonerslijst waren er in 1961 288 permanente bewoners in 72 woningen, 70 vaste en 2 op wielen. Gemiddeld per woning dus 4 personen.

Veel paarden

In de kranten van 1961 staan nogal wat artikelen over paardenkeuringen. Daarin komen ook veel Lieverse paardenhouders voorbij.

Uit de bewonerslijst blijkt dat veel gezinshoofden van beroep landbouwer waren. In die tijd, 1961, waren paarden nog onmisbaar voor de werkzaamheden op het landbouwbedrijf. Vrijwel alle boerenbedrijven hadden dan ook een paard. De grotere vaak zelfs twee of meer. Jaarlijks werden de paarden gekeurd voor het paardenfonds. Een onderlinge verzekering, waarbij de boeren hun belangrijkste en wellicht duurst ‘hulpmiddel’ konden verzekeren. De keuring van de paarden voor het paardenfonds werd in Lieveren gehouden op het erf van de boerderij van Piet Ipema, Lieveren 11 (nu Centrum 1), tegenover het dorpscafé. Het fokken van goede kwaliteitspaarden was voor de houders naast het belang voor het bedrijf ook een aardige liefhebberij.

Advertenties en andere krantenberichten

In de kranten zien we uit Lieveren naast te koop aangeboden paarden, uiteraard vooral op het landbouwbedrijf gerichte advertenties.

Opvallend zijn echter de vele advertenties met te koop aangeboden of gevraagde auto’s. Een belangrijke plaats daarin is er voor Joppie de Jong, de bekende autohandelaar annex sloper op het adres Lieveren 3 (nu Noordesch 18).  

Alom bekend was het autokerkhof dat daardoor ontstond en volgens velen de binnenkomst van Lieveren vanuit Roden ontsierde.

Jaarlijks werden de geslaagden voor diverse examens in de kranten gemeld. In 1961 was dat er maar één, namelijk Wim Luinge, die slaagde aan de Christelijke Middelbare Landbouwschool.

Verder in dit plaatje twee advertenties, die te maken hebben met sociale activiteiten (zomerkermis en aankondiging schaatswedstrijd), een advertentie van het pony-dekstation van Lukas Ananias en de vermelding van een inschrijving van Hendrik Schuiling, huisschilder, bij een aanbesteding voor de bouw van een kleuterschool in Haren.

Familie advertenties

Tenslotte zijn veel familie advertenties uit de dagbladen, voornamelijk het Nieuwsblad van het Noorden,  gebruikt om gegevens voor de inwonerslijst te verzamelen of te verifiëren. Hierna enkele van deze advertentie uit 1961.

Correcties en aanvullingen

Hierbij nogmaals het vriendelijke verzoek om opmerkingen, aanvullingen of correcties via de contactpagina op deze website of met een Messenger-bericht aan mij te melden.

Geverifieerd door MonsterInsights